ALGEMENE VOORWAARDEN

begrippen

PRAKTIJK :
Happy Health Academy ingeschreven in het KvK onder nummer 70172846 en gevestigd aan de
Bruningweg 23, 6827 BM te Arnhem

BEROEPSVERENIGING :
BATC

Klacht- en tuchtrecht :
Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

KLACHTENFUNCTIONARIS: 
Klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING en de geschillencommissie.

GESCHILLENCOMMISSIE :
Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : 
In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

CLIENT:
Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

BEHANDELING: 
De Behandeling is de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK uit te voeren
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor praktijk slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn

Zorgaanbieder

 • Praktijk is lid van de beroepsvereniging Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging www.batc.nl
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de Deze kunt u eveneens vinden op de website van de beroepsvereniging www.batc.nl

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de intake of 1e sessie.
 • Tijdens de behandelingen wordt regelmatig de voortgang met u geëvalueerd om op deze manier de voortgang in relatie tot uw doel en wensen te bewaken.
 • De sessies duren 30 minuten tot 90 minuten per keer en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener van praktijk werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van praktijk kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van

betaling

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 80,- per behandeling van 60 minuten. Voor een overzicht van tarieven kijk op de www.happyhealthacademy.nl Voor bedrijven gelden andere tarieven. Deze tarieven kunnen opgevraagd worden bij de PRAKTIJK
 • De factuur betaalt u via een betaalverzoek die u via de WhatsApp na de behandeling wordt toegezonden. De declaratie krijgt u na betaling van de behandeling via de E-mail toegezonden. Zakelijke diensten worden dienen te worden betaald per IBAN
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Praktijk is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de U dient zelf vooraf te informeren wat uw mogelijkheden voor vergoeding zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de beroepsvereniging en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.happyhealthacademy.nl onder het kopje contact en vergoedingen.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur per whatsapp door, waarbij de datum van het ontvangst bindend.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de BEROEPSVERENIGING

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (via info@happyhealthacademy.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door PRAK Na afhandeling  van  de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het   niet   er   samen   uit   te   komen,   dan   kunt   u   zich   beroepen   op   de   onafhankelijke  klachtenprocedure   van beroepsvereniging, klachtenfunctionaris, dan wel de geschilleninstantie geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website www.batc.nl en op de website www.happyhealthacademy.nl en hier te klikken op het  logo van de CAMcoop zodat u wordt doorgelinkt naar de klachtenregeling of te klikken op de link in de laatste alinea ‘klachtenregeling’ op de volgende pagina www.happyhealthacademy.nl/contact-en-vergoedingen/. Praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via de beroepsvereniging, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan PRAKTIJK.
 • PRAKTIJK heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt PRAKTIJK tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij verzekeraar, die dekkend is voor de WKKGZ.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of ouder.

AVG

 • PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënt en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website van PRAKTIJK meer informatie vinden; zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt/patiënt is uitsluitend Nederlands recht van Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter op de rechtbank te Arnhem.