Voor vrouwen die op zoek zijn naar

RUST, ENERGIE & BALANS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Happy Health Academy: opdrachtnemer, die een opdracht in het belang van haar cliënt uitvoert. Happy Health Academy verleent Natuurgeneeskundige behandelingen, verstrekt coaching en levert producten, workshops, cursussen en proeverijen voor particulieren, bedrijven en evenementen.
Cliënt: een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een opdracht door Happy Health Academy wil laten uitvoeren.
Opdracht: ten gunste van cliënt ontwikkelen en/of leveren van consulten, coachtrajecten, producten of workshops, cursussen en proeverijen uit het Happy Healthy Mom Programma.
Overeenkomst: de aanvaarding van de Opdracht van Cliënt door de Happy Health Academy.
Bezoeker: een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die de website van Happy Health Academy Internet bezoekt.
Partijen: de aanduiding van Cliënt en Happy Health Academy gezamenlijk.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en Happy Health Academy.
1.2 Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens de Happy Health Academy schriftelijk is bevestigd.
1.3 Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden de Happy Health Academy niet, tenzij schriftelijk door Happy Health Academy is bevestigd.
1.4 Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Happy Health Academy van welke aard ook.
1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit schriftelijk door Happy Health Academy wordt bevestigd
1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Happy Health Academy met haar Cliënten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door Cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
2.1 Alle door Happy Health Academy opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.
2.2 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

Artikel 3 Annulering opdracht

Een Opdracht wordt door Cliënt aan Happy Health Academy verstrekt
3.1 Annulering van een Opdracht voor individuele consulten dient 48 uur voor het afgesproken tijdstip per e-mail aan info@happyhealthacademy.nl onder de volgende geldende voorwaarden te geschieden: Tot 48 uur voor aanvang is Cliënt geen kosten verschuldigd; binnen 48 uur voor aanvang is Cliënt 50% van het bedrag van het consult verschuldigd; binnen 24 uur voor aanvang is Cliënt 100% van het bedrag van het consult verschuldigd.
3.2 Indien een consult op verzoek van een Cliënt wordt verschoven geldende de volgende voorwaarden: Bij een verzoek tot 48 uur voor aanvang van het consult zijn er geen kosten; binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag van het consult en binnen 24 uur voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd;
3.3 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Happy Health Academy gerechtigd het
betreffende consult in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
3.4 Happy Health Academy is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te
wijzigen wat betreft tijdstip. Zij zal dit eveneens uiterlijk 48 uur voor het
afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken.
3.5 Annulering van een Opdracht voor coachtrajecten, workshops, cursussen of productproeverijen dient door Cliënt per e-mail aan info@happyhealthacademy.nl onder de volgende geldende voorwaarden te geschieden: Tot 30 dagen voor aanvang van de Opdracht wordt door Happy Health Academy 80% van de betaling gerestitueerd aan Cliënt; Tot 14 dagen voor aanvang van de Opdracht wordt 50% van de betaling gerestitueerd aan Cliënt; Na één week voor aanvang van de Opdracht wordt door Happy Health Academy geen bedrag meer aan Cliënt gerestitueerd.
3.6 Happy Health Academy is gerechtigd een reeds geplande workshop, cursus of productproeverij te annuleren wanneer zich niet meer dan vier deelnemers hebben ingeschreven. Happy Health Academy zal bij annulering het volledige bedrag aan Cliënt restitueren.
3.7 De kosten voor de cadeaubonnen en strippenkaarten worden niet gerestitueerd.
3.8 Vervanging door een andere persoon, geregeld door de Cliënt voor een Opdracht wordt niet als annulering beschouwd.
3.9 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de Opdracht kon worden gerekend, kunnen aan Cliënt extra in rekening worden gebracht.
3.10 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven Opdrachten binden Happy Health Academy niet, mits Happy Health Academy dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan Cliënt.
3.11 Door het plaatsen van een Opdracht doet Cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

Uitvoering van de Opdracht voor een individueel consult vindt vooraf plaats, waarbij betaling van het consult direct na het consult contant of per pin wordt voldaan.
4.1 Uitvoering van de Opdracht voor een coachtraject, workshop, cursus of proeverij vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bankrekening van Happy Health Academy van het door Cliënt verschuldigde totaalbedrag of eerste termijn bedrag.
4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van Happy Health Academy, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Hierbij wordt door Happy Health Academy uitdrukkelijk verwezen naar artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De datum van uitvoering van de Opdracht wordt door Happy Health Academy bepaald.
4.4 Happy Health Academy kan de Opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door-niet bij haar in dienst zijnde ervaren coaches, trainers, natuurgeneeskundigen of voedingsdeskundigen.46.6 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.5 Happy Health Academy verplicht zich alle door Cliënt verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Happy Health Academy alleen na schriftelijke toestemming van de Cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Door Cliënt ter beschikking gestelde gegevens kunnen door Happy Health Academy vrijelijk, bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Intellectuele eigendom, disclaimer website en privacy

Onverminderd het bepaalde in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden behoudt de Happy Health Academy zich, met betrekking tot haar website, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.
5.1 Op de website, welke geregistreerd door de Happy Health Academy, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze website en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie, akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de website betreft algemene informatie. Ondanks dat Happy Health Academy alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happy Health Academy niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Happy Health Academy beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Happy Health Academy kan evenmin garanderen, dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van de website, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de Happy Health Academy niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Happy Health Academy wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. Happy Health Academy, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Happy Health Academy, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar de website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Health Academy. Indien Cliënt en Bezoeker berichten per e-mail aan Happy Health Academy verzenden, wordt door Cliënt en Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Happy Health Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website wat betreft:
a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website, b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Happy Health Academy of aan Cliënt wordt gezonden, d) het verlies van gegevens e) downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld, f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website g) schade ten gevolge van het gebruik of uitvoering van de informatie op  haar website.
Happy Health Academy behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website (inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
5.2 Alle door Happy Health Academy verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door (mogelijke) Cliënt en mogen niet door (mogelijke) Cliënt zonder voorafgaande toestemming van Happy Health Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
5.3 Happy Health Academy behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5.4 Indien een Cliënt of Bezoeker de website van Happy Health Academy bezoekt kan Happy Health Academy de gegevens verwerken. Happy Health Academy waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.5 Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de Cliënt en Bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de Cliënt of Bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door Cliënt of Bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de website.

Artikel 6 Overschrijding van de Datum van Uitvoering

De met de Happy Health Academy overeengekomen tijdstippen zijn door de Cliënt niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging door een andere trainer of behandelaar, (te) late aankomst van behandelaars en/of trainers wegens file, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van diensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen aan Happy Health Academy door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ontslaan de Happy Health Academy van het nakomen van de overeengekomen Datum van Uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade of rente kan doen gelden.

Artikel 7 Reclames

Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. Happy Health Academy is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Happy Health Academy.
7.1 Cliënt zal alle door de Happy Health Academy voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.2 Happy Health Academy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.3 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Happy Health Academy niet; met name zal Happy Health Academy in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.
7.4 Cliënt zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen

Artikel 8 Herroeping recht consument

Bij het sluiten van overeenkomsten heeft de Client die handelt in de hoedanigheid van consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Zie bijlage-A. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
8.1 Tijdens de bedenktijd zal de Client zorgvuldig omgaan met eventueel toegezonden producten en de verpakking. Indien de Client van het recht van herroeping gebruik maakt, zullen de eventueel geleverde producten met alle toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Happy Health Academy worden geretourneerd, conform de door Happy Health Academy verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Artikel 9 Kosten in geval van herroeping

Indien de Cliënt gebruik maakt van het recht op herroeping, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening.
9.1 Indien de Cliënt een bedrag betaald heeft, zal Happy Health Academy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, restitueren.
9.2 Indien de Cliënt herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Cliënt aan Happy Health Academy een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Happy Health Academy is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Artikel 10 Uitsluiting herroeping recht

Happy Health Academy sluit het recht op herroeping van de Client uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het recht op herroeping geldt slechts indien Happy Health Academy dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
10.2 Uitsluiting van het recht op herroeping geldt voor diensten indien met de uitvoering daarvan is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt en de Cliënt heeft verklaard dat hij zijn herroeping recht verliest zodra de Happy Health Academy de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstsverlening door Happy Health Academy is sprake van een inspanningsverplichting.
11.1 Happy Health Academy heeft geen medische bevoegdheid en stelt daarom geen diagnose, schrijft geen medicijnen voor, doet geen uitspraak over een gestelde diagnose of over medicijnvoorschriften van een (huis)arts en geeft geen geneeskundige garanties af.
11.2 Happy Health Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van informatie op haar website of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de ingezette behandeling van Cliënt door een arts.
11.3 Happy Health Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (letsel) schade, medische complicaties of gevolgschade, die zich ten tijde, dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij Cliënt, voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Happy Health Academy. En alleen in het geval van een zwaarwegende, toerekenbare tekortkoming zal  de aansprakelijkheid van Happy Health Academy, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zich beperken tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
11.4 Happy Health Academy is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat Cliënt door Happy Health Academy mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
11.5 Cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor zij Happy Health Academy aansprakelijk wil stellen.
11.6 Diensten kunnen worden verricht door Happy Health Academy of door trainers of behandelaars die niet in dienst zijn van Happy Health Academy en zijn op rekening en voor risico van de Cliënt. Happy Health Academy draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade, medische complicaties en/ of gevolgschade bij Cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde trainers of behandelaars.

Artikel 12 Voorwaarden Strippenkaart

Een strippenkaart bestaat uit acht individuele coach consulten, waarbij één coach consult gratis wordt verkregen ten opzichte van het los kopen van de coach consulten.
12.1  De betaling van de strippenkaart dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en tenminste voor aanvang van het eerste consult, anders kan niet met het eerste consult worden aangevangen.
12.2 De strippenkaart kan ingezet worden t.b.v. individuele coach consulten of een coach traject. Wanneer niet de volledige acht sessies opgebruikt worden binnen het coach traject mag de strippenkaart gebruikt worden voor een voedingsconsult of een stress release consult. Voor een vitaliteitscan of een coachgesprek inclusief Balanskleurentest geldt een bijbetaling.
12.3 De strippenkaart mag eveneens gebruikt worden door andere leden van het gezin. Met gezin wordt bedoeld vader, moeder en eigen of geadopteerde kinderen.
12.4 Een strippenkaart is twaalf maanden geldig vanaf het moment dat de strippenkaart is aangekocht. Na de twaalf maanden vervalt het recht om de strippenkaart voor diensten van de Happy Health Academy in te zetten.
12.5 Cliënt is zelf aansprakelijk voor het tijdig inzetten van de strippenkaart binnen de gegeven twaalf maanden.
12.6 Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van de Happy Health Academy van toepassing.

Artikel 13 Voorwaarden Cadeaubon

De cadeaubon dient bij Happy Health Academy contant of per pin te worden afgerekend.
13.1 De cadeaubon kan alleen voor diensten worden ingewisseld bij Happy Health Academy. Op de cadeaubon wordt de geldigheidsdatum van de cadeaubon vermeld. De cadeaubon is twaalf maanden geldig vanaf het moment van aanschaf. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
13.2 De cadeaubon van Happy Health Academy is en blijft eigendom van Happy Health Academy Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
13.3 Voor de opdrachten wordt een datum gereserveerd. De datum voor het verrichten van de opdracht(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van een trainer
13.4 De aanschaf van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
13.5 Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van de Happy Health Academy van toepassing

Artikel 14 Betalingen

Betaling van een stress release consult, vitaliteitscan, coachgesprek, strippenkaart of cadeaubon dient direct na het consult te geschieden, contant of per pin. Wanneer Cliënt een gedeelte door haar verzekering vergoed krijgt zal Happy Health Academy, na betaling van het consult, een kwitantie per mail aan Cliënt vertrekken die zij bij haar verzekering kan indienen.
14.1 Betaling door de Cliënt voor de te verrichten Opdracht in geval van een workshop, cursus, proeverij, coachtraject of voedingsadvies pakket dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op bankrekening van Happy Health Academy. Wanneer betaling gedaan is, zal de Opdracht door Happy Health Academy aan Cliënt worden bevestigd. Zolang het geld niet op bankrekening van Happy Health Academy is bijgeschreven, is de Opdracht niet definitief. Happy Health Academy reserveert een plek, maar zal deze plek alleen kunnen garanderen wanneer het factuurbedrag op haar bankrekening is bijgeschreven.
Wanneer de datum waarop de factuur betaald moet zijn minder dan 14 dagen van de start van de Opdracht verwijderd is, dan geldt dat het factuurbedrag tenminste voor de startdatum van de Opdracht op bankrekening van Happy Health Academy moet staan.
14.1 Wanner na verstrijken van 21 dagen na verzending van de (voorlopige) bevestiging door Happy Health Academy de Cliënt nog niet heeft betaald ,is Cliënt definitief in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Happy Health Academy en de verplichtingen van Cliënt jegens Happy Health Academy onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.3 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.
14.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Happy Health Academy moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,00.

Artikel 15 Geschillen

Een geschil is aanwezig zodra de Happy Health Academy of de Cliënt, verklaart dat dit het geval is.
15.1 Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van Happy Health Academy is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem

Artikel 16 Slotbepaling

16.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Happy Health Academy.

Richtlijn consumentenrechten bijlage A

Modelinstructies voor herroeping

A.1 Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
A.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
A.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Cliënt Happy Health Academy via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
A.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
A.5 Wanneer Cliënt de overeenkomst herroept, ontvangt zij alle betalingen die zij tot op dat moment heeft gedaan. Dit is inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door Happy Health Academy geboden goedkoopste standaard levering). Happy Health Academy betaalt Cliënt niet later dan 14 dagen, nadat Happy Health Academy op de hoogte is gesteld van de herroeping van de overeenkomst, terug. Happy Health Academy betaalt Cliënt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Cliënt de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Cliënt uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd.