Privacy beleid

Happy Health Academy
gevestigd aan Bruningsweg 23
6827 BM Arnhem
Eenmanszaak, KvK nr: 70172846
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Happy Health Academy
Bruningsweg 23
6827 BM Arnhem
tel: 06 – 822 96 238
info@happyhealthacademy.nl
www.happyhealthacademy.nl

Jorine Kuiper is de Functionaris Gegevensbescherming van Happy Health Academy. Zij is te bereiken via info@happyhealthacademy.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Happy Health Academy:

Happy Health Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Geboortedatum (indien noodzakelijk)
BSN-nummer (indien noodzakelijk)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Happy Health Academy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke wij verwerken:

Happy Health Academy heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happyhealthacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

BSN Nummer en Geboortedatum:
Indien het voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering noodzakelijk is zullen wij je BSN-nummer en geboortedatum verwerken. Wanneer je een BALANS Kleurentest bij ons afneemt zullen wij alleen je geboortedatum verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Happy Health Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling
  • het verzenden van onze nieuwsbrief “Happy Health News” (indien hier expliciet toestemming voor is gegeven)
  • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat wij een factuur kunnen opstellen, rapportages kunnen maken en een deugdelijke administratie kunnen voeren.
  • Happy Health Academy verwerkt ook persoonsgegevens, wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte
  • voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Je gegevens zijn dan niet naar jou herleidbaar en versleuteld.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Happy Health Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:

Personalia             > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Adres                    > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Rekeningnummer > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering

Gegevens Cliëntdossier > 15 jaar (wettelijk verplicht termijn)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Happy Health Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Happy Health Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Happy Health Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Health Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waar wij over beschikken in een computerbestand, naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happyhealthacademy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. In ieder geval binnen vier weken.

Happy Health Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Happy Health Academy persoonsgegevens beveiligt:

Happy Health Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@happyhealthacademy.nl.